OSE180

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1800
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 1425
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 2790
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1370
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1434
ความสูงของเสายก (mm) 800

SERIES SPECIFICATIONS

Model OSE100 OSE120 OSE180 OSE200 OSE250
ประเภทของรถ Battery Battery Battery Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1000 1200 1800 2000 2500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 1200 1425 1200 1200
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 790 790 790 790 790
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1540 2357 2790 2790 2301
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2570 1370 1370 2199 1277
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1690 1406 1434 1434 1338
ความสูงของเสายก (mm) 1880 800 800 800 235
Detail Detail Detail Detail Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ