VCE135

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1350
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1450
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 2370
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2470
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 3845
ความสูงของเสายก (mm) 12360

VIDEO

SERIES SPECIFICATIONS

Model VCE100 VCE120 VCE125 VCE135 VCE150
ประเภทของรถ Battery Battery Battery Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1000 1200 1250 1350 1500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 600 600 600 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1070 1070 1270 1450 1520
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 2080 2080 1698 2370 1698
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2470 2470 2544 2470 2544
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 3550 3550 3616 3845 3616
ความสูงของเสายก (mm) 9540 9540 13340 12360 17590
Detail Detail Detail Detail Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ