RRE250

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 2500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1270
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1837
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2260
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1502
ความสูงของเสายก (mm) 11000

SERIES SPECIFICATIONS

Model RRE140 RRE160 RRE180 RRE200 RRE250
ประเภทของรถ Battery Battery Battery Battery Battery
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1400 1600 1800 2000 2500
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 600 600 600 600 600
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 1270 1270 1270 1270 1270
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1557 1597 1737 1777 1837
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2198 2198 2260 2260 2260
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1252 1250 1331 1331 1502
ความสูงของเสายก (mm) 11000 11000 11000 11000 11000
Detail Detail Detail Detail Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ