OAE120CB

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Counter Balanced Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1200
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 500
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 946
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1718
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2381
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1091
ความสูงของเสายก (mm) 1700

SERIES SPECIFICATIONS

Model OAE120CB
ประเภทของรถ Counter Balanced Truck
ความสามารถในการบรรทุก (kg) 1200
ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักที่ยก (mm) 500
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 946
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1718
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 2381
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1091
ความสูงของเสายก (mm) 1700
Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท

  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ

  จำเป็นEmail

  TEL

  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ