7CBTY06

SPECIFICATION

ประเภทของรถ Battery
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 745
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1510
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 1195
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1505

SERIES SPECIFICATIONS

Model 7CBT06 7CBTY06
ประเภทของรถ Battery Battery
ความกว้างของตัวรถ (mm) [A] 745 745
รัศมีวงเลี้ยว (mm) [B] 1480 1510
ความสููงตัวรถ (mm) [C] 995 1195
ความยาวจากท้ายรถถึงแผงงา (mm) [D] 1460 1505
Detail Detail

CONTACT

  จำเป็นชื่อบริษัท
  จำเป็นชื่อผู้ติดต่อ
  จำเป็นEmail
  TEL
  จำเป็นข้อความ

  หมวดหมู่:

  ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ