ความแตกต่างของรถฟอร์คลิฟท์แบบต่าง ๆ

ความแตกต่างการใช้พลังงานของรถฟอร์คลิฟท์แบบต่างๆ

  LPG VS ดีเซล VS ไฟฟ้า
  การออกแบบการใช้พลังงานของรถฟอร์คลิฟท์แบบต่างๆ มีรูปแบบแตกต่างกันทำให้มีราคา และสมรรถนะ รวมถึงรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรรู้ข้อแตกต่าง เพื่อทราบความจำเพาะของรถโฟล์คลิฟท์ในแบบต่างๆเพื่อตัดสินใจในการเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผล
ด้านการใช้งาน LPG ดีเซล ไฟฟ้า
เหมาะกับการใช้งาน “OUTDOOR”
เหมาะกับการใช้งาน “INDOOR”
เหมาะกับการใช้งาน “หนักต้องการรอบบิดสูง”
เหมาะกับการใช้งาน “ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง”
เหมาะกับการใช้งาน “ในโลกอุตสาหกรรมอุปโภค”
ในการใช้งาน “สามารถเติมเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็ว”
ในการใช้งาน “ดูแลรักษาซ่อมบำรุงงาน”
  ระบบรถฟอร์คลิฟท์ดีเซล (Diesel Forklift) ถูกออกแบบมาให้เน้นรองรับงานหนักอย่างต่อเนื่อง รองรับ ความต้องการแรงบิดสูง ซึ่งทำได้ดีในรอบต่ำ รองลงมาคือรถฟอร์คลิฟท์โพรเพน (LPG Forklift) แต่ ทั้งสองแบบก็มีข้อด้อยที่ไม่สามารถใช้งานในที่ร่มได้และไม่ถูกยอมรับให้ใช้ในอุตสาหกรรมอุปโภค รถฟอร์คลิฟท์โพรเพน (LPG Forklift) ถึงแม้จะอนุโลมให้ใช้ในร่มได้หากใช้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้ กับสินค้าบริโภค ในขณะที่ระบบไฟฟ้าถูกใช้ในที่ร่มได้และเป็นที่ยอมรับให้ใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค การดูแล รักษาก็ง่าย แต่ก็มีข้อด้อยที่ไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ 24 ชม. เนื่องจากการชาร์ตแบตเตอรี่ต้องใช้เวลา นานและยังมีข้อเปราะบางที่จะไม่ทนต่อสภาพภายนอกที่จะทำให้เสื่อมไว

* ยิ่งค่าใช้จ่ายต่ำยิ่งคุ้มค่าต่อการลงทุน

ด้านการใช้งาน LPG ดีเซล ไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการ “สิ้นเปลืองพลังงาน” High High Low
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา High Medium Low
ค่าอุปกรณ์เสริมในการเติมพลังงาน Medium High Low
ค่าเสื่อมราคา (ค่ายิ่งต่ำยิ่งแสดงถึงความคงทน) High Low Low
ราคาซื้อ Low Medium High
  รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) มีความคุ้มค่าในระยะยาวมากที่สุด เพราะการใช้พลังงาน ไฟฟ้าเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุด และเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ความร้อนสูง ที่จะทำให้ระบบมีการสึกหรอสูง ไม่มีระบบเครื่องยนต์และเกียร์ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายจากการถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์รวมทั้ง ระบบ หล่อเย็น เช่นหม้อน้ำ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลถูกกว่า ถ้าเทียบกับการดูแลแบตเตอรี่ แม้ตัวรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) จะมีราคาซื้อสูงที่สุด แต่ด้วยอายุการใช้งาน และค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานต่ำ จึงถือว่าประหยัดที่สุดในทุกระบบ ส่วนรถฟอร์คลิฟท์ดีเซล (Diesel Forklift) การบำรุงรักษาตามแผนโดยรวมจะน้อยเมื่อเทียบกับรถฟอร์คลิฟท์โพรเพน (LPG Forklift) ที่ถูก ออกแบบมามีความคงทนน้อยที่สุดแต่ก็มีราคาซื้อถูกที่สุดหากเทียบกับระบบอื่นๆ

* ยิ่งเกิดความเสี่ยงต่ำ ย่อมหมายถึงมีความปลอดภัยสูง

ด้านการใช้งาน LPG ดีเซล ไฟฟ้า
มลพิษ Low High -None-
เสียงรบกวน Medium High Low
เกิดความร้อนสะสม Medium High -None-
ความเสี่ยงอัคคีภัย High Medium Low
ความไม่มั่นคงในการยกสินค้า Medium High Low
  รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ขณะทำงาน ไม่มีควัน เขม่าใดๆ และเกิดเสียงน้อย ทำให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) ยังถูกออกแบบมาให้ความโดดเด่นในความมั่นคงในการยก สินค้าก่อให้เกิดความปลอดในการใช้งานสูง ส่วนระบบแก๊สมีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยสูงและหากเกิดขึ้นจะมีโอกาสร้ายแรงกว่าระบบอื่นและจะต้องมีการดูแลอย่างรอบคอบ เนื่องจากหากมีการรั่วไหลขณะเปลี่ยนถังอาจทำให้มีการระเบิดได้ รวมถึงการเก็บ น้ำมันดีเซลสำรองในโกดังล้วนแต่มีความเสี่ยงกว่าระบบไฟฟ้าโดยทั้งสิ้น รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล (Diesel Forklift) ถือว่าไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมที่สุดทั้งเสียงรบกวน ควัน การสะสมความร้อน การใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูงและ / หรืองานหนักต่อเนื่อง ทำได้ดีที่สุดในอัตรารอบต่ำ รองลงมารถฟอร์คลิฟท์โพรเพน (LPG Forklift) ระบบรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ย่อมต้องพิจารณาถึงหลักความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อมเป็นสำคัญ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะถือว่าเป็น พลังงานสะอาด ขณะทำงาน ไม่มีควัน เขม่าใด ๆ และเกิดเสียงน้อย ทำให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อผู้ใช้ เป็นอย่างมาก และได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าระบบอื่นเสมอ แม้จะรวมถึงกระบวนการ รีไซเคิลแบตเตอรี่ก็ตาม ส่วนรถฟอร์คลิฟท์แบบแก๊สหรือ ฟอร์คลิฟท์โพรเพน (LPG Forklift) และรถ ฟอร์คลิฟท์น้ำมันดีเซล (Diesel forklift) ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าไอเสียจากการสันดาป อัน ไหนสะอาดกว่า แต่ทั้งสองระบบก็ล้วนมีไอเสียที่เหลือจากระบบทั้งสิ้น
  ข้อสรุป
  การเลือกพิจารณาเลือกซื้อรถฟอร์คลิฟท์ ในระบบต่าง ควรเน้นสิ่งสำคัญไปที่การใช้ งานเป็นหลัก เพราะไม่ว่าจะประหยัดแค่ไหน แต่หากเลือกไม่ตรงกับรูปแบบการใช้งานก็ ย่อมไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนตัวเลือกอื่นๆนั้น ใช้พิจารณาหากเรา สามารถเลือกรูปแบบการทำงานแล้วได้ ประเภทรถมากกว่าหนึ่ง จึงอาจนำมาเปรียบ เทียบตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีข้อดีกว่านั่นเอง รวมถึงนวัตกรรมปัจจุบันที่พยายามลดข้อ ด้อยในแต่ละระบบลงและเสริมความสามารถช่วยให้มีการใช้งานที่ใกล้เคียงกว่าตัวอย่าง เราศึกษามา โดยเฉพาะในรุ่นสูงๆที่มีออปชั่น เสริมขึ้นมามากมายอีกด้วย เช่นระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ซึ่งพัฒนาให้มีระบบกันน้ำ กันฝุ่น ละออง และมลภาวะต่างๆได้ เราจึงควรศึกษาเพิ่มเติมและสอบถามผู้ขายในความต้องการที่จะได้ เพื่อให้ได้ สิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในการใช้งานจริง

   *หมายเหตุ: รถ LPG ทางบริษัทฯ ไม่ได้ผลิตมาจากโรงงาน ที่ผลิตมาจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน แต่สามารถติดตั้งถัง LPG ให้ลูกค้าได้หากมีการร้องขอ

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ